Accesare si consultare fonduri europene, cursuri manager de proiect, formatori

Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România

 • Comunicat de presa

  13 februarie 2018 O ȘANSĂ PENTRU AFACEREA TA S.C. IPA S.A. – Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de […]

  Continuarea →
 • Comunicat de presa

  5 septembrie 2017 PORNIM LA DRUM ÎMPREUNĂ   Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România […]

  Continuarea →
Vezi toate stirile

Proiecte

Lista de referinte.xlsx

IDEAL – Investim Inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială şi Locuri de muncă

Proiectul IDEAL – Investim Inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială şi Locuri de muncă este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritara 3 – Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, domeniul major de intervenţie 3.1 – Promovarea culturii antreprenoriale.

Durata: 10 luni – februarie – decembrie 2015

Parteneri
Parteneriatul de realizare a proiectului este format din:

Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului este îmbunatatirea competentelor antreprenoriale si manageriale detinute de minim 420 beneficiari din regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Vest Oltenia, in majoritate tineri, sprijinirea initiativelor antreprenoriale a minim 42 dintre beneficiari, majoritar studenti, in vederea stimularii ocuparii pe cont propriu si creării de minim 84 noi locuri de munca si dezvoltarea spiritului antreprenorial in regiunile tinta.
Zona de implementare a proiectului cuprinde regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud-Vest.

Obiectivele specifice
Proiectul are următoarele obiective:

 • Imbunatatirea competentelor antreprenoriale si manageriale ale unui numar de 420 de beneficiari, majoritar tineri, prin cursuri de formare profesionala si prin consultanta de afaceri, in vederea cresterii accesului lor la ocupare prin antreprenoriat
 • Sprijinirea initiativelor antreprenoriale a minim 42 dintre beneficiari, in majoritate studenti, prin sprijin financiar, formare si consultanta de afaceri, in vederea stimularii ocuparii pe cont propriu si creerii de noi locuri de munca in regiunile tinta
 • Consolidarea spiritului antreprenorial prin cresterea gradului de constientizare a celor 420 de beneficiari si a altor factori interesati din regiunile proiectului cu privire la importanta antreprenoriatului, oportunitatile existente in special in domenii de activitate cu rol economic important, valoare adaugata mare, inovative si competitive

Rezultate aşteptate

 • 420 beneficiari vor dobandi competente antreprenoriale noi, ca urmare a activitatilor de consultanta pentru initierea propriei afaceri si de formare profesională in domeniul antreprenorial si în domenii tehnice conexe
 • 42 de potentiali intreprinzatori din grupul tinta vor dobandi resurse financiare necesare inregistrarii propriei afaceri si creării a minim 84 de noi locuri de munca, precum si noi abilitati si competente manageriale
 • Va creste gradul de constientizare a celor 420 de beneficiari precum si a actorilor relevanti, cu privire la importanta, oportunitatile si caile de aplicare in viata a activitatii antreprenoriale in regiunie tinta

Pentru mai multe detalii vizitați pagina web a proiectului: www.proiect-ideal.ro

Femei Active pe Piata Muncii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

 

Proiectul Femei Active pe Piaţa Muncii este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.3 – Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii.

Durată: 18 luni, în perioada 9 mai 2014 – 8 noiembrie 2015.

Parteneriatul proiectului este format din:

 

Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului este sporirea egalității de șanse pentru 800 femei prin îmbunătățirea accesului egal la ocupare și dezvoltarea carierei profesionale, inclusiv prin antreprenoriat și rețele, în condițiile consolidării aplicării principiului egalității de șanse și de gen, pentru crearea unei piețe a muncii inclusive.
Proiectul va atinge obiectivul general și pe cele operaționale prin patru tipuri de intervenții majore, care vor oferi beneficii concrete și de lungă durată celor 800 de femei beneficiare. Acestea se vor traduce într-o creștere a participării femeilor, în condiții de egalitate, pe piața muncii în regiunile țintă.
Zona de implementare a proiectului cuprinde regiunile de dezvoltare Sud-Est, Sud, Sud-Vest şi Bucureşti-Ilfov.

Rezultate aşteptate

 • 485 dintre beneficiare vor dobandi competențe profesionale noi și certificate de calificare în domeniul TIC și de lucratori în comerț, crescându-și astfel șansa de acces la piața muncii;
 • 315 femei vor dobândi competențe profesionale/antreprenoriale/manageriale îmbunătățite, conexe ocupațiilor lor actuale, în vederea promovării în carieră sau inițierii de activități independente și creării de locuri de muncă de către și pentru femei;
 • aplicarea principiului egalității de șanse și de gen se va consolida prin creșterea gradului de conștientizare al celor 800 femei, precum și a actorilor relevanți cu privire la importanța, prevederile legislative și modalitățile de implementare ale acestui principiu.

 
Pentru mai multe detalii vizitați pagina web a proiectului: www.fapm.ro

DACIE – Dezvoltare antreprenorială pentru competitivitate prin Inovare și Ecoeficiență

Proiect strategic finanțat din Fondul Social European și bugetul național, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Domeniul Major de Intervenţie 3.1

CEED Romania – partener principal (beneficiar) a implementat proiectul în parteneriat cu IPA SA, o reputată companie de cercetare și proiectări echipamente şi procese de automatizare şi Asociația Forumul Tinerilor, un ONG implicat în promovarea activităţilor de tineret.

regiunile: București-Ilfov, Sud, Sud-Est și Sud-VestObiectivul general: Dezvoltarea culturii antreprenoriale, a capacităților manageriale și spiritului inovativ ale întreprinzătorilor din regiunile țintă, pt. crearea/dezvoltarea firmelor și generarea de noi locuri de muncă în domenii noi, înalt tehnologice și ecoeficiente.

Proiectul a contribuit la realizarea obiectivelor Axei Prioritare 3 și DMI 3.1. prin dezvoltarea culturii antreprenoriale în regiunile țintă, stimulând – celor care nu sunt încă întreprinzători – dorința de a iniția o afacere și dezvoltând – celor ce au demarat deja afaceri – abilitățile manageriale și capacitatea de a utiliza oportunitățile pieței și factorii de creștere a competitivității. Prin fructificarea potențialului antreprenorial din cele 4 regiuni și investițiile în capitalul uman, se vor dezvolta și crea noi întreprinderi și noi locuri de muncă, proiectul contribuind astfel în mod nemijlocit la atingerea obiectivului general al POS DRU. Prin dezvoltarea afacerilor, în special în domenii eco și energo-eficiente, proiectul a permis membrilor grupului țintă îmbunătățirea statutului lor economic și social, realizarea unui standard de viață superior pt. ei și familiile lor și protejarea mediului/resurselor locale. Includerea lor în parteneriate cu firme de succes din regiune a întărit capacitatea de asociere, stimulând implicarea în viața economică și socială și accesul la servicii inovative de sprijin pt. și între întreprinzători. Prin continuarea legăturilor și serviciilor de sprijin în cadrul acestor structuri va fi asigurată sustenabilitatea proiectului. Introducerea de noi metode organizaționale și realizarea unor parteneriate cu firme puternice din regiune, precum și transferul de bune practici din alte state UE vor conduce la dezvoltarea competitivității firmelor din grupul țintă și la o creștere economică generală a regiunilor.

Activitățile cheie:

 • Elaborarea unui studiu privind oportunități de dezvoltare antreprenorială
 • Formare manageriala/implementare tehnologii noi: cursurile au fost adresate patronilor/intreprinzatorilor și managerilor/angajaților, cu o puternică componentă practică, s-au axat pe introducerea de tehnici manageriale inovative, generatoare de dezvoltare durabilă. Tematică: Metode și instrumente moderne de management, inclusiv cu suport TIC; Tehnologii high tech, TIC, ecoeficiență și ecoproiectare; Utilizare energii alternative și regenerabile; Inovare și transfer tehnologic; Proprietate intelectuală.
 • Consultanță orientată în mod explicit pe aplicarea în practica a cunoștințelor acumulate pe parcursul instruirii asistand managerii/angajatii sa dezvolte planuri concrete de introducere a unor tehnologii noi, sisteme TIC, metode de ecoeficiență, reducere consum sau identificare surse alternative de energie, în vederea reducerii costurilor, creșterii eficienței și a competitivității.
 • Formare antreprenorială adresată tinerilor întreprinzători și persoanelor ce doresc să înceapă o afacere. Tematică: Management, Plan de afaceri, Surse de finanțare, precum și module specifice domeniilor în care au fost identificate oportunități de demarare a unei afaceri.
 • Consultanță în începerea unei afaceri
 • Mentorat între întreprinzători la start și experimentați

Rezultate:

 • 1684 beneficiari informati și constientizati asupra antreprenoriatului;
 • 1481 manageri/angajați/întreprinzători existenți și potențiali au fost instruiți, din care 525 au fost instruiți în antreprenoriat, iar 965 în managementul afacerilor pentru creșterea inovării și ecoeficienței;
 • 249 persoane (din 173 companii) au beneficiat de servicii de consultanță în management personalizate; 61 planuri de creștere a afacerii au fost elaborate;
 • 200 beneficiari au obținut consultanță pentru începerea propriei afaceri, din care 112 și-au finalizat planul de afaceri; 109 persoane și-au înființat propria afacere ori s-au înregistrat ca întreprinzători privați;
 • 30 parteneriate de mentorat au fost create;
 • 75 întreprinzători au fost asistați să se înscrie în rețele europene de IMMuri.

Impact: 109 companii sau PFA au fost înregistrate, acestea creind  aprox. 130 de noi locuri de muncă.

Valoarea grantului acordat: 13,036,263.31 lei

GREEN ENTREPRENEURSHIP

Centrul pentru Educație Economică și Dezvoltare implementează în parteneriat Programul Green Entrepreneurship.

Programul Green Entrepreneurship, iniţiativa comună a Romanian-American Foundation şi a Fundaţiei pentru Parteneriat, propune un model de dezvoltare durabilă a unor zone cu moștenire naturală și culturală semnificativă, care, exploatată responsabil și durabil, poate aduce beneficii importante pe termen lung organizaţiilor implementatoare şi comunităților locale.

Modelul se bazează pe înființarea de către ONG-uri active în domenii precum protecția mediului și dezvoltarea comunitară a unor întreprinderi sociale care să folosească profitul în beneficiul comunității locale, conservării patrimoniului natural și cultural, dezvoltării economice, precum și pentru îmbunătățirea sustenabilității financiare a organizațiilor participante în program.

Programul a demarat în 2011, cu o etapă în care reprezentanții organizațiilor implicate au primit sprijin pentru întocmirea planurilor de afaceri. Pe baza evaluării planurilor de afaceri, șapte organizații au obținut fiecare finanțare în valoare de 150.000 RON. Planurile de afaceri au fost evaluate atât de către un comitet de evaluare al programului cât și de un grup de voluntari format din oameni de afaceri și persoane cu expertiză financiară.

Pe lângă suportul financiar, programul a oferit training și asistență în faza de dezvoltare a planului de afaceri și oferă know how și consultanță pe toată perioada implementării acestora prin intermediul celui de al treilea partener în cadrul programului, Centrul pentru Educație Economică și Dezvoltare.

Ideile de afaceri și organizațiile care au obținut finanțare în cadrul programului sunt:

 1. Peștera Meziad, o peșteră pentru natură și oameni (Remetea, jud. Bihor)
  Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor va amenaja peștera Meziad și va organiza tururi ghidate pe traseul amenajat cu o lungime de 1.010 metri. Începând cu al doilea an de activitate se preconizează și oferirea de servicii de petrecere activă a timpului liber, în cadrul unui parc de aventură.
 2. Centrul de Ecoturism Rowmania (Crișan, jud. Tulcea)
  Întreprinderea socială este dezvoltată prin intermediul unui parteneriat dintre Asociația de Ecoturism din România și Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, și va oferi programe de ecoturism în Delta Dunării, va înființa trasee tematice si va dezvolta o rețea de centre de închiriere de bărci. Localitatea Crișan va fi punctul de pornire unde se va deschide primul centru de ecoturism și închiriere de canotci.
 3. Manufactură de procesare a fructelor de pădure și a ciupercilor (Zetea, jud. Harghita)
  Asociația Székelygyümölcs - Asociaţia Pomicultorilor şi prelucrătorilor de fructe din Odorhei va iniția o întreprindere socială în domeniul procesării și comercializării fructelor de pădure și a ciupercilor. Afacerea va urmări pe lângă scopul comercial, și dezvoltarea și implementarea unui sistem inovativ de exploatare a pădurilor precum și un obiectiv social și anume creșterea veniturilor pentru comunitățile de romi din zonă.
 4. Antreprenoriat social pe Drumul Verde al Moștenirii Maramureșene (Baia Mare, Maramureș)
  Asociația Ecologic urmărește dinamizarea ofertei turistice a regiunii Maramureș prin completarea serviciilor existente cu activități specifice de ecoturism cum ar fi vizite ghidate pentru observarea naturii, vizite de o zi la meșteri și producători locali precum și pachete turistice interactive cu o durată de mai multe zile.
 5. Propark în sprijinul patrimoniului natural și cultural al României. (Brașov)
  Fundația Propark va dezvolta o întreprindere socială ce va oferi patru tipuri de servicii (cursuri, consultanță, tabere educative și oportunități de voluntariat corporatist), toate în beneficiul ariilor protejate din România.
 6. Wild Time Green Tour
  Asociația Agent Green își propune să dezvolte o întreprindere socială care să promoveze turismul ecologic, responsabil și durabil în zona Parcului Național Retezat și în împrejurimile acestuia pe baza unui management corespunzător în vederea protejării ecosistemelor și comunitățiilor locale.
 7. Investiție în tehnologii noi pentru păstrarea tradițiilor (sat Hilița, comuna Costuleni, jud. Iași)
  Asociația Pomiviticolă Hilița își propune procesarea și valorificarea producției locale de fructe precum și promovarea produselor tradiționale (gemuri, compoturi, dulcețuri) care nu conțin conservanți sau substanțe nesănătoase.

Se preconizează că cele șapte mici afaceri inițiate să genereze 25-30 de locuri de muncă noi, plus alte câteva zeci de locuri de muncă temporare, și în același timp să contribuie la îmbunătățirea performanțelor economice ale altor 60-100 de producători şi prestatori de servicii locali.

Vezi brosura proiectului.

EDUCATIE ECONOMICA SI DEZVOLTARE RURALA (EEDR)

Centrul pentru Educatie Economica si Dezvoltare din Romania (CEED Romania) implementează proiectul Educatie Economica si Dezvoltare Rurala, (EEDR), finanţat de Romanian-American Foundation.

Proiectul EDUCATIE ECONOMICA SI DEZVOLTARE RURALA (EEDR) este o componenta cheie a programului Dezvoltare rurala prin antreprenoriat si asociere, un plan amplu de contributie la dezvoltarea zonelor rurale din Romania  prin intermediul antreprenoriatului si asocierii, initiat si finantat de Romanian-American Foundation (RAF). Scopul acestui program este incurajarea  antreprenoriatului local si asocierii intre micii fermieri, proprietari ai unor ferme de subzistenta. Atingerea acestui scop se realizeaza prin furnizarea de suport in dezvoltarea afacerilor agricultorilor, printr-un program pilot in beneficiul asociatiilor rurale si prin contributia la elaborarea Planului National de Dezvoltarea Rurala a Romaniei pt. perioada 2014-2020.

Proiectul Educatie Economica si Dezvoltare Rurala (EEDR) urmareste dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale si de management ale agricultorilor din Romania, care sa genereze crearea de locuri de munca si dezvoltarea capitalului uman si a afacerilor in zonele rurale.  Proiectul ofera agricultorilor activi economic din 40 de comunitati din Romania servicii de instruire si de consultanta dar si oportunitatea crearii unor retele de comunicare intre acestia. Selectia comunitatilor va porni de la propunerea Institutiilor de Micro-finantare partenere – FAER, PATRIA, OMRO, ROMCOM si VITAS, si va fi realizata de CEED pe baza unor criterii riguroase incluzând numarul de fermieri activi, interesul de dezvoltare al afacerilor si potentialul de crestere, sustinerea autoritatilor locale, etc, urmarindu-se o distributie geografica echilibrata.

Prin acest proiect, 800 de agricultori vor beneficia de servicii de instruire si consultanta directa si individualizata pentru imbunatatirea rezultatelor economice din fermele lor si pentru obtinerea de acces la micro-finantare sau alte surse de finantare destinate dezvoltarii fermelor din mediul rural.  In plus, vor beneficia de oportunitati de lucru in retele de agricultori din regiunile tinta, ceea ce le va permite sa-si extinda orizontul, sa cunoasca si sa replice modelele de bune practici.

Toate serviciile vor fi oferite direct in comunitatile rurale, vor avea un caracter practic, adaptat nevoilor concrete ale agricultorilor.   Multe dintre Institutiile de Micro-finantare active din Romania au acceptat deja sa participe voluntar  in acest proiect, oferindu-si serviciile de asistenta in localitatile ce vor fi selectate. Serviciile vor implica 40 de persoane resursa care vor fi instruite si consiliate asa incat sa poata continua activitatile de furnizare de servicii similare in comunitatile lor, dupa incheierea programului.

Proiectul pilot a inceput in septembrie 2012 prin selectia primelor 20 de comunitati rurale si va fi implementat pe o perioada de 3 ani. Se estimeaza ca, la finalul programului, producatorii locali vor inregistra cresterea vanzarilor, reducerea costurilor de productie si cresterea calitatii produselor, realizand astfel cresterea sustenabilitatii fermelor lor, imbunatatirea accesului la pietele de desfacere si crearea de noi locuri de munca. Toate acestea vor avea un impact benefic asupra comunitatilor lor.

Întreprinzător în mileniul trei

Proiect strategic finanțat din Fondul Social European și bugetul național, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Domeniul Major de Intervenţie 3.1

CEED Romania – partener principal (beneficiar) a implementat proiectul în parteneriat cu SC MBM Software & Partners, o companie de sofware tânără și dinamică.

Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea spiritului antreprenorial și a competențelor manageriale ale întreprinzătorilor din România pentru crearea/dezvoltarea firmelor și generarea de noi locuri de muncă prin utilizarea intensivă a TICObiective specifice: Dezvoltarea culturii antreprenoriale în Romania prin motivare, promovarea atitudinii pozitive față de antreprenoriat și diseminarea unor informații practice privind oportunitățile de utilizare a TIC în afaceri; Îmbunătățirea competențelor antreprenoriale și manageriale ale beneficiarilor, de conducere eficientă a afacerilor, prin introducerea instrumentelor moderne TIC în vederea inițierii de activități independente și dezvoltării afacerilor existente; Sprijinirea noilor IMM-uri și microîntreprinderi și creșterea calității și productivității muncii acestora prin furnizarea gratuită de instrumente ale managementului afacerii concrete și adecvate; Sprijinirea persoanelor cu dizabilități din cadrul grupului-țintă prin formare în domeniul antreprenoriatului, managementului afacerii, managementul proiectelor, dar și al introducerii noilor tehnologii TIC.

Grup țintă: 1181 angajați, manageri, întreprinzători actuali și potențiali, bărbați și femei din zone urbane din toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei.

Activități cheie: Proiectul a oferit un pachet integrat de servicii de sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului din România: cursuri de formare antreprenorială, seminarii de perfecționare managerială focalizate pe introducerea TIC în conducerea afacerilor, acces partajat la utilizarea de software specializat pentru managementul IMMurilor în sistem SaaS și consultanță tehnică TIC prin intermediul platformei electronice Demonstratorul IMM virtual, consultanță de afaceri directă și on-line prin intermediul platformei Biroul Virtual Antreprenorial.

Spicuiri din rezultatele finale:

 • 652 beneficiari de cursuri și consiliere antreprenorială și pt inițierea afacerilor;
 • 723 beneficiari cu competențe manageriale mai bune prin acces la informații, consiliere și software specializat pentru managementul afacerilor oferit prin platformele electronice ale proiectului;

Impact: 30 de beneficiari și-au înființat propria afacere, aceștia reușind să creeze aprox. 40 de noi locuri de muncă.

Valoarea totala a proiectului: 8.928.802 lei

Pachet metodologic

Adaptabilitate şi competitivitate în sectorul de transporturi rutiere din România

Acest proiect strategic a fost finanţat din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Finanţarea a fost asigurată din Fondul Social  European și bugetul național.

Durată: Proiectul a fost implementat timp de 27 de luni, între 1 iunie 2010 şi august 2012.

Activităţile s-au derulat în 6 din cele 8 regiuni de dezvoltare din România.

Obiective: Proiectul a vizat creşterea  adaptabilităţii şi competitivităţii sectorului de transport rutier prin dezvoltarea abilităţilor angajaţilor, managerilor, precum şi îmbunătăţirea  eficienţei firmelor din acest sector.

Proiectul a avut 3 componente principale:

a) O importantă componentă de instruire, acoperind:

 • training pentru  manageri (150 întreprinzători & manageri instruiţi)
 • training pentru experţii din sector (20 de persoane din cadrul UNTRR formaţi ca formatori)
 • training pentru angajaţii cheie (320 manageri la nivel mediu instruiţi)

b) Servicii de consultanţă pentru adoptarea de metode inovative pentru îmbunătăţirea  competitivităţii şi flexibilităţii firmelor (20 firme asistate);

c) Promovarea unor concepte şi practici noi, inovative legate de adaptabilitate, bune practici europene şi întărirea parteneriatelor între actorii din acest sector.

CEED România a fost partenerul principal (beneficiar) şi a implementat proiectul în parteneriat cu UNTRR, Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România – cea mai semnificativă asociaţie patronală din sector.

Beneficiari: 1310 persoane – întreprinzători, manageri, șoferi profesioniști și alți angajați din sectorul de transporturi rutiere.

Realizări și impact:

 • 104 cursuri de formare pentru 1383 angajaţi
 • 155 cursuri de management şi organizarea muncii pentru manageri
 • Un corp de 30 de experţi naţionali ai asociaţiei partenere au fost certificați ca Formatori
 • 10 dezbateri cu reprezentanţii partenerilor sociali şi și guvernului
 • Studiu privind cele mai bune practici şi modele de adaptabilitate si flexicuritatea în UE şi recomandări privind aplicarea lor în sectorul transportului rutier în România
 • Recomandări pentru o nouă lege a transporturilor
 • 20 de companii au fost asistate pentru a dezvolta și implementa planuri de reorganizare eficientă
 • Materiale pregătite şi diseminate pentru membrii UNTRR privind: informaţii rutiere şi prevederile legale pentru diverse ţări și timpii de conducere şi odihnă pentru a pune în aplicare reglementările UE pentru transportul rutier, programul Prevent privind cerinţele minime de securitate rutieră.

Rezultatele au depăşit aşteptările datorită interesului deosebit al firmelor de transport, al managerilor şi şoferilor acestora.

ÎNVAȚAND DIN EXPERIENȚA IMPARTAȘITA – MENTORAT PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI SOCIAL

Proiectul, finanțat de Ambasada SUA la București, a fost implementat de Fundația Centrul pentru Educație Economică și Dezvoltare din România – CEED România în parteneriat cu voluntari din cadrul rețelei de mentori pentru antreprenoriat.

Programul a urmărit dezvoltarea antreprenoriatului social în România prin mentorat în afaceri, acordat voluntar de către leaderi cu experiență în domeniu.

 

Obiectivele proiectului:

1. Dezvoltarea capacității manageriale a 10 organizații cu misiune socială, contribuind astfel la creșterea sustenabilității lor viitoare

2. Imbunătățirea nivelului de conștientizare a rolului antreprenoriatului social în dezvoltarea personală și a comunității prin crearea unor modele/ povești de succes în cadrul comunității întreprinderilor sociale

3. Stimularea voluntariatului în domeniul mentoratului în afaceri prin crearea unor parteneriate eficiente între reprezentanții ONG-urilor cu leaderi ai unor întreprinderi sociale de succes și antreprenori sau manageri cu o vastă experiență.

Proiectul a sprijinit dezvoltarea capacității manageriale și antreprenoriale a 20 de reprezentanți ai 10 întreprinderi sociale din România, prin asigurarea de către CEED România de consultanță pentru elaborarea de planuri de afaceri, precum și realizarea de parteneriate în care 10 mentori, manageri cu experiență antreprenorială au împărtășit experiența lor ONG-urilor participante în proiect.

Programul de mentorat s-a desfășurat pe o perioadă de 6 luni,  timp în care mentorul și reprezentanții ONG-urilor participante în  proiect au comunicat cu scopul de a răspunde nevoilor specifice ale întreprinderilor sociale. Mentorii au împărtășit din experiența lor antreprenorială și cunoștiințele, abilitățile și competențele necesare pentru a dezvolta o întreprindere socială. Informații referitoare la acesarea fondurilor pentru dezvoltarea organizației au fost deasemenea oferite la cerere. Mentorii și-au ajutat discipolii să pătrundă într-o rețea adecvata cerintelor acestora, prin îndrumare și prin recomandarea celor mai potrivite rețele profesionale și de afaceri.

La sfârșitul proiectului, un număr adițional de 30 de organizații non-guvernamentale au fost informate asupra rezultatelor programului, contribuind astfel la promovarea importanței antreprenoriatului social și la cunoașterea de către cât mai multe ONG a metodelor de a înființa sau a dezvolta o întreprindere socială.

 

Rezultate

 

 image006 Cooperativa Manufactura Horezeană a dezvoltat o întreprindere socială pentru a perpetua tradiţia şi artizanatul în zona Horezu, cooperative care produce şi comercializează covoare oltenești rustice din lână adaptate la evoluția pieței. Întreprinderea oferă, deasemenea, posibilitatea de a se califica şi de a angaja persoane cu handicap sau şomeri care doresc să înveţe acest meșteșug.
 image008 Asociația Filantropia Severin, o organizaţie de asistenţă social-filantropică pentru săraci, va înființa o fabrică de lumânări care va produce lumânări de cult pentru ambele biserici locale şi personae creștin ortodoxe, care le vor putea cumpăra în pieţe locale, târguri sau centre comerciale din Mehedinți.
 image010 Asociația Baciul Vaideean, o asociaţie a producătorilor locali din oraşul Vaideeni, va produce şi vinde produse lactate ecologice folosind lapte colectat  la 6 centre de colectare locale. Astfel asociația va sprijini creșterea bovinelor în zonă şi va stimula dezvoltarea turismului prin promovarea tradițiilor locale, vechi rețete cunoscute de foarte puţini oameni din regiune.
 image012 Fundația Parteneriat pentru acţiunea comunitară şi transformare, PACT este un ONG care contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităților, prin promovarea iniţiativelor locale şi regionale. Aceasta va dezvolta o afacere de eco-turism în zonele rurale.
 image014 Ateliere fara frontiere, un ONG care urmărește sprijinirea integrării sociale şi profesionale a persoanelor vulnerabile, vizează demararea unei mici afaceri pentru reciclarea materialelor din polipropilenă, creând locuri de muncă pentru persoane excluse economic în timp ce luptă împotriva deşeurilor şi a poluării.
 image016 Fundația Biosanta Bistriţa oferă suport financiar şi psihosocial pentru persoanele cu venituri reduse. ONG-ul va crea o întreprindere socială care va produce şi distribui produse de artizanat va colecta, procesa şi distribui fructe de pădure, va oferi servicii de eco-turism şi servicii sociale după-şcoală, astfel, creând locuri de muncă şi venituri pentru şomeri locali şi săraci.
 image018 Cooperativa GIROMARIS CONS. a dezvoltat o afacere de construcţii în cadrul unei întreprinderi sociale care va oferi servicii de sprijin pentru dezvoltarea abilităţilor şomerilor în zona Horezu şi va crea locuri de muncă pentru persoanele din familii defavorizate.
 image020 Asociația Forumul Tinerilor, un ONG care încurajează dezvoltarea regională prin participarea tinerilor la proiecte relevante pentru comunitatea locală, a dezvoltat o idee de afaceri pentru colectarea deşeurilor reciclabile, veniturile urmând a fi utilizate ulterior pentru a sprijini dezvoltarea tinerilor.
 image022 Fundația Sfintii Martiri Brancoveni. Maicile de la Mănăstirea Hurezi au început o afacere de prelucrare a fructelor care va folosi resursele locale şi reţete tradiţionale, asigurând astfel crearea de locuri de muncă pentru femei șomere, precum și promovarea produselor alimentare ecologice si atragerea de turiști în zonă.
 image024 Asociația pentru promovarea patrimoniului autentic promovează istoria locală şi patrimoniului cultural din zona Horezu. Întreprinderea socială va produce şi vinde produse ceramice locale împreună cu furnizarea de servicii turistice care să contribuie la dezvoltarea regională durabilă.

Diversitatea ideilor de afaceri şi fezabilitate acestora demonstrează că întreprinderile sociale ar putea fi viabile, genera venituri pentru ONG-uri şi, în consecinţă, ar putea să asigure capacitatea organizaţiilor să își urmărească independent misiunea socială şi obiectivele.

 

Centrul Cultural American din cadrul Ambasadei SUA la București – donatorul

Cunoscut și sub numele de Biroul de Diplomaţie Publică, Centrul Cultural American are misiunea de a promova înțelegerea problematicii SUA în domenii politice, economice şi sociale, explicând publicului român atât agenda de politică externă a administraţiei actuale, cât şi complexitatea din societatea şi cultura americană. Centrul Cultural American colaborează cu alte secţiuni ale Ambasadei SUA şi cu instituţii româneşti şi americane şi persoane fizice pentru a promova dialogul şi schimbul susţinute între România şi SUA, prin conferinţe, prelegeri, workshop-uri, mass-media socială, vizite de studiu profesionale şi de orientare. Deasemenea, dezvoltă şi administrează o serie de schimburi şi programe cu întregul spectru al societății din România, inclusiv studenţi, educatori, artişti şi oficiali guvernamentali. Deasemenea, sprijină educaţia civică, de formare a profesorilor şi programele de instruire în limba engleză. Din anul 1960, peste 4.000 de persoane au participat în programme de schimb de experiență și peste 400 de organizații românești au obținut granturi pentru proiecte care au sprijinit dezvoltarea democratică și creșterea economică.

Servicii de instruire şi consultanţă pentru întreprinderi sociale subcontract în cadrul proiectului I-DEALIS

CEED Romania a câștigat o ofertă lansată de Asociația de Dezvoltare Horezu în cadrul proiectului POSDRU finanţat din FSE și bugetul național, intitulat I-DEALIS. Proiectul îşi propune să sprijine crearea şi funcţionarea întreprinderilor sociale în Horezu, o regiune rurală, sub-dezvoltată situate într-o zonă de deal în sudul României.

Subcontractul, care a fost executat de CEED din martie 2011 până în martie 2012, a inclus:

 • 15 zile de instruire în domeniile: planificarea afacerilor, managementul afacerilor, managementul resurselor umane, marketing şi vânzări pentru 25 de persoane din 20 de grupuri de inițiativă;
 • servicii de consultanţă pentru a finaliza planuri de afaceri viabile, înființarea şi managementul întreprinderilor sociale;
 • suport consultativ pentru partenerii proiectului I-DEALIS pentru a pregăti şi lansa Concursul de planuri de afaceri, precum şi pentru a sprijini în continuare managerii întreprinderilor socială în punerea în aplicare a planurilor lor de afaceri.

Rezultate:

 • 25 persoane au fost instruite în planificarea și managementul afacerilor, din care 19 au fost certificate ca manageri; au fost elaborate 20 de planuri de afaceri;
 • 17 întreprinderi sociale au fost înființate; aceste întreprinderi sociale au creat 108 locuri de muncă şi surse de venituri pentru membrii lor şi alți locuitori ai comunităţii rurale, adică aproximativ 200 de persoane;
 • 14 întreprinderi sociale au obţinut finanţare pentru start între 20.000 și 150.000 dolari per întreprindere socială. Valoarea totală a finanţării plătite în cadrul proiectului I-DEALIS întreprinderilor sociale câştigătoare este de 3.673.256 lei, adică aproximativ 875 mii EURO.

Activităţile întreprinderilor sociale se bazează pe utilizarea resurselor locale şi promovarea tradiţiilor locale: prelucrare de fructe şi gemuri de casă, școală de ceramică, fabricarea de covoare manuale, unități de prelucrare lapte capră și vacă, apicultură şi export de miere, colectarea şi prelucrarea deşeurilor din plastic, fabricarea mobilei din lemn, servicii de mecanizare în agricultură, fabricarea de coşuri din alun şi mături din mesteacan, colectare fructe de pădure, tipografie, lucrări de construcții civile și industriale.

UN VIITOR MAI BUN PENTRU FEMEI

Descrierea succintă a proiectului: Proiectul strategic a fost finanțat din Fondul Social European și bugetul național, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, gestionat de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse. Finanțarea asigurată din FSE vizează dezvoltarea resurselor umane și creșterea competitivității prin promovarea învățării pe tot parcursul vieții.

Obiectivul general al proiectului este de a promova un rol activ pentru femeile din medii dezavantajate – mediul rural şi mici oraşe cu economie preponderent agrara, femei aparţinând minorităţilor etnice – prin sprijinirea lor in iniţierea  şi gestionarea de mici afaceri şi activităţi sau proiecte comunitare.

Obiectivul proiectului a fost atins prin: Identificarea oportunităţilor de implicare a femeilor din mediul rural şi din oraşe mici în iniţierea de mici afaceri sau proiecte comunitare şi conştientizarea a 4000 de femei cu privire la aceste oportunităţi; crearea la nivelul comunităţilor locale a 200 grupuri comunitare mixte pentru egalitatea de şanse, al căror rol major este de a contribui la schimbarea mentalităţilor cu privire la rolul femeilor în comunităţi tradiţionale; dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor a 500 de femei pentru iniţierea de mici afaceri sau proiecte comunitare; crearea de noi locuri de muncă şi dezvoltarea unor servicii comunitare de îngrijire, care să răspundă nevoilor sociale locale;crearea unei structuri asociative care să sprijine implicarea femeilor din comunităţi dezavantajate în proiecte comunitare şi să faciliteze participarea acestora pe piaţa muncii, în domenii preponderent ocupate de bărbaţi precum gestiunea unei afaceri.

Activități desfășurate de CEED România:  CEED România a identificat oportunităţile de implicare şi de dezvoltare a competenţelor femeilor din mediul rural şi oraşe mici în iniţierea de mici afaceri sau proiecte comunitare. Prin furnizarea de servicii de instruire şi consultanţă, CEED a sprijinit dezvoltarea abilităţilor manageriale şi aplicarea efectivă a cunoştinţelor dobândite în iniţierea unor afaceri sau dezvoltarea celor deja existente.

Outputuri CEED România: În perioada iunie 2009 – iulie 2011, experţii CEED au instruit un număr de 506 femei, iar 192 dintre acestea au beneficiat de consultanţă antreprenorială, managerială şi pentru elaborarea de proiecte. Au fost organizate cursuri cu şi fără certificare CNFPA în managementul afacerilor, în total 30 de sesiuni de training cu durata între 5 şi 7 zile, dintre care 6 cursuri cu certificare CNFPA în managementul proiectelor pentru 105 femei şi 4 cursuri cu certificare CNFPA de formare formatori pentru 51 femei.

Impactul asistenței CEED:

 • 20 noi afaceri au fost înființate
 • 50 afaceri existente s-au dezvoltat
 • Cel puțin 500,000 USD obținuți de cliente din credite bancare sau granturi UE
 • Cel puțin 100 noi locuri de muncă au fost create

Beneficiar:     DEPRO Inovaţie SRL, Romania

Parteneri:       Fundația CEED Romania, Fondul Român de Dezvoltare Socială, AMFAR Galicia, Spania

Buget:             Grant – cca. 4.6 mil. Euro, adică cca. 7.8 mil. USD

Din care cca. 30,000 USD was utilizați pentru activitățile CEED

Durată:           36 luni – Ianuarie 2009 – ianuarie 2012

TOP CLASS – INSTRUIRE ŞI MENTORAT PENTRU ÎNTREPRINZĂTORII DIN REGIUNEA BUCUREŞTI – ILFOV

Descrierea succintă a proiectului

Proiectul a fost finanțat printr-un grant din Fondul Social European și bugetul național, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, gestionat de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse. Finanțarea asigurată din FSE vizează dezvoltarea resurselor umane și creșterea competitivității prin promovarea învățării pe tot parcursul vieții.

Obiectivul general al proiectului  a fost acela de a dezvolta cultura antreprenorială, capacităţile manageriale şi spiritul asociativ ale întreprinzătorilor din Regiunea Bucureşti-Ilfov în vederea crearii şi dezvoltării firmelor şi generării de noi locuri de muncă.

Beneficiari: Proiectul a asistat 813 beneficiari din Bucureși și Ilfov, întreprinzători existenți și potențiali, manageri și angajați din IMMuri:

 • Mentees: tineri întreprinzători existenți și potențiali,
 • Mentori: întreprinzători și manageri de succes,
 • Representanți ai unor asociații antreprenoriale și membrii acestora.

Activităţile proiectului: CEED România a asigurat managementul proiectului şi a coordonat activităţile de instruire, consultanţă şi networking. Activităţile aflate în responsabilitatea CEED România au constat în cursuri de Management al Afacerilor, certificate de CNFPA livrate de instructori experimentaţi din reţeaua CEED Romania; cursuri deschise, interactive stabilite în funcţie de nevoia de instruire a participanţilor; şedinţe de mentorat pentru facilitarea contactului între manageri experimentaţi şi beneficiarii Top Class, precum şi întâlniri de networking în scopul formării reţelei Top Class în România.

Rezultate:

 • 88 de întreprinzători actuali şi potenţiali au fost instruiţi în cele 25 de sesiuni de instruire susţinute
 • 59 de beneficiari ai programului de mentorat prin şedinţele de mentorat derulate
 • 69 de membri înregistraţi în Reţeaua Top Class
 • 26 de participanţi la schimburi de experienţă
 • 32 de planuri de începere a afacerii au fost elaborate

Impact:

 • 9 noi firme au fost create;
 • 27 noi locuri de muncă au fost create;
 • Cele 15 firme existente care au participat și-au mărit cifra de afaceri în anul următor cu cca. 23%.

 

Beneficiar:     Fundația CEED Romania

Partener:        American Chamber of Commerce in Romania (AmCHam Romania)

Buget:             Grant cca. 100,000 Euro, adica cca. 130,000 USD

Durată:           14 luni Septembrie 2009 – Octombrie 2010

Programul IBM de Responsabilitate Socială în România

In contextul iniţiativei Global Citizen’s Portfolio, corporaţia IBM a lansat programul Service Corps, un program menit să dezvolte abilităţile globale de leadeship pentru a ţinti provocările socio-economice de pe pieţele emergente. Proiectul a fost implementat în mai multe ţări, inclusiv în România.

În ţara noastră, proiectul pilot a fost implementat de CEED România în parteneriat cu Citizen Development Corps (CDC) Washington.

Companiile locale şi ONG-urile din Timişoara au beneficiat de servicii de consultanţă de cea mai înaltă calitate, cu puternic caracter aplicativ, oferite de experţi care, ca angajaţi IBM, au adus cu ei filosofia, expertiza şi experienţa uneia din cele mai mari companii din lume. Timp de o lună de zile (iulie- august 2008) experţii IBM au lucrat împreună cu echipele de angajaţi ai companiilor selectate să facă parte din program.

Consultanţii IBM deţin expertiză într-o arie largă de specializări: Managementul proiectelor, Finanţe, Resurse Umane, Vânzări, Consultanţă în strategii de dezvoltare, Comunicare etc. Misiunea lor este de a furniza servicii de consultanţă directe unor organizaţii locale şi companii, conform necesităţilor de instruire şi consultanţă identificate anterior.

Printre beneficiile aduse organizaţiilor/companiilor client care au avut acces la expertiza de top a angajaţilor IBM pot fi incluse:

 • realizarea unei analize diagnostic a problemelor identificate în cadrul companiei, care este inclusă în misiunea de consultanţă a experţilor IBM
 • elaborarea unor planuri de acţiune pe termen scurt pentru rezolvarea acestor probleme şi a unei strategii pe termen mediu
 • asistenţă directă şi imediată în demararea implementării planurilor de acţiune
 • pe termen mediu, consultanţa furnizată de aceşti experţi va contribui la perfecţionarea managementului firmei, îmbunătăţirea calităţii procesului de producţie sau de dezvoltare a serviciilor companiei, şi a departamentelor implicate în proiect, care vor conduce la creşterea competitivităţii, o mai mare profitabilitate, expansiunea pieţei, etc.

Workshop-ul desfăşurat la Centrul de Afaceri din Timişoara a marcat lansarea oficială a Programului de Responsabilitate Socială al IBM din Timişoara. Evenimentul a fost prezidat de Dl. Mihai Tudor, managerul general al IBM România, care a prezentat concluziile Studiului IBM Global CEO. Acest studiu realizat de corporaţia IBM la nivel global a arătat o creştere dramatică a numărului liderilor în afaceri care întrevăd schimbări importante în viitor. “Studiul evidenţiază modul în care capacitatea de a absorbi şi gestiona schimbarea este elementul determinant ce crează diferenţa între managerii de succes şi cei care pierd într-o economie globală”, a subliniat Dl. Mihai Tudor.

La acest eveniment au participat reprezentanţi ai companiilor locale şi ONG-urilor din Timişoara, autorităţi locale şi mass- media. Organizaţiile selectate de CEED ca beneficiari în cadrul acestui program şi-au exprimat interesul în ceea ce priveşte Programului de Responsabilitate Socială al IBM şi au subliniat excelenta colaborare cu CEED România.

ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU DEZVOLTAREA IMM-URILOR DIN ROMÂNIA

Proiectul PHARE “Asistenţă tehnică pentru dezvoltarea IMM-urilor din România”, finanţat de Uniunea Europeană şi derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei în colaborare cu Ministerul pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, derulat în perioada 1 noiembrie 2006 – 30 noiembrie 2007, a fost un program de dezvoltare a IMM-urilor, în valoare de 6.8 milioane de euro.

Acesta a urmărit dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii prin îmbunătăţirea accesului la servicii de consultanţă în afaceri, a accesului la surse de finanţare prin micro-credite, precum şi la informaţii şi oportunităţi de afaceri.

Fundaţia CEED România a fost implicată în pregătirea şi furnizarea unor sesiuni de instruire din cadrul proiectului.  Prin intermediul celor doi traineri locali, CEED ROmania a realizat pregătirea şi furnizarea modulelor de instruire pentru 32 de evenimente de instruire, cu durata totala de 64 zile, la care au participat 643 de IMM-uri, în total 1286 de om-zile.

Programul USDA/USAID de Dezvoltare a Liderilor pentru Finanţare Rurală (PDLFR)

Programul de instruire pilot dezvoltat şi furnizat de CEED s-a adresat acelor antreprenori şi lideri capabili să-şi extindă afacerile. Impactul imediat al activităţilor CEED- PDLFR a fost ilustrat de acţiunile desfăşurate de participanţi în urma evenimentelor organizate, contactele stabilite, acordurile de parteneriat între membrii grupului, planurile, propunerile de cooperare viitoare, şi nu în cele din urmă proiectele dezvoltate cu sprijinul nostru care au obţinut finanţare din diverse surse.
Acordul de finanţare nerambursabilă al USDA a fost primul proiect major pe care CEED România l-a implementat. Broşura finală  “România rurală pe drumul de la provocare la schimbare” sintetizează activităţile desfăşurate în cadrul proiectului pe parcursul a 12 luni. (din octombrie 2006 până în septembrie 2007).

Rezultate obţinute

Rezultatele obţinute şi impactul acestor evenimente au depăşit aşteptările iniţiale. Iată doar câteva exemple:
Proiecte elaborate şi fonduri obţinute
În timpul seminarilor de instuire, participanţii au elaborat 95 de schiţe de proiecte. Într-un interval scurt de timp şi în ciuda oportunităţilor de finanţare relativ scăzute:

 • 25 de proiecte au obţinut finanţare (în valoare totală de 1.770.000 euro).
 • 13 propuneri de proiect în valoare de 2.657.000 euro sunt în curs de evaluare.

Acorduri de parteneriat:
Un număr de organizaţii de consultanţă publice şi private, organizaţii de dezvoltare comunitară şi World Vision au semnat un acord de parteneriat. Ei au elaborat în parteneriat trei proiecte de dezvoltare locală şi le-au depus pentru finanţare în judeţul Iaşi.
Reţea informală de lideri
Participanţii la evenimentele noastre au creat o reţea informală, cu scopul de a sprijini dezvoltarea rurală, locală şi sectorul de afaceri agricole. Există în această reţea un schimb regulat de informaţii privind aspectele relevante.
Mulţi dintre ei au solicitat în mod expres ca Fundaţia CEED să coordoneze şi să consolideze în continuare această reţea în viitor. Aceasta este prima etapă în stabilirea unei reţele formale, eficiente şi active, ce poate fi un mijloc excelent de asigurare a durabilităţii asistenţei pentru dezvoltare rurală în perioada următoare.
Contacte internaţionale şi oportunităţi de dezvoltare a afacerilor
Câteva universităţi din România şi cercetători români au contactat instituţii similare din Irlanda.
Oameni de afaceri din Irlanda au vizitat întreprinzători români pentru a identifica posibilităţi de cooperare în domenii precum: creşterea cailor şi procesarea laptelui, prelucrarea cărnii şi turismul.

ISO 9001

Sponsori:

SEAF USAID FMO Romanian-American Foundation Image Map