Accesare si consultare fonduri europene, cursuri manager de proiect, formatori

Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România

 • Comunicat de presa

  13 februarie 2018 O ȘANSĂ PENTRU AFACEREA TA S.C. IPA S.A. – Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de […]

  Continuarea →
 • Comunicat de presa

  5 septembrie 2017 PORNIM LA DRUM ÎMPREUNĂ   Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România […]

  Continuarea →
Vezi toate stirile

Comunicat de presa

Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România (CEED România), S.C. IPA S.A. și Asociația Forumul Tinerilor au implementat proiectul „Femei active pe piața muncii” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară  6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3. “Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”.

Proiectul derulat pe parcursul a 18 luni, din 9 mai 2014 și până în 15 decembrie 2015, a vizat sporirea egalității de șanse pentru 1000 de femei din regiunile București-Ilfov, Sud, Sud-Est și Sud-Vest prin îmbunătățirea accesului egal la ocupare și dezvoltarea carierei profesionale, inclusiv prin antreprenoriat și rețele, în condițiile consolidării aplicării principiului egalității de șanse și de gen pentru crearea unei piețe a muncii inclusive.

Proiectul a oferit gratuit un pachet integrat de servicii complexe unui număr de peste 1000 de femei din regiunile țintă, concretizat în rezultate şi beneficii concrete pentru acestea, precum:

 • 618 de femei au fost calificate/recalificate în domeniile Operator introducere, validare și prelucrare date și Lucrător în comerț, pentru a-și putea păstra sau găsi un loc de muncă. Toate beneficiarele au obținut certificate de calificare recunoscute la nivel național, eliberate de către ANC.
 • 421 de femei au urmat cursuri de perfecţionare în domeniile managerial și antreprenorial, ceea ce a contribuit la dezvoltarea abilităților și competențelor lor, în vederea păstrării locului de muncă, promovării in carieră sau demarării unei activități independente. 98% dintre absolvente au primit certificate recunoscute la nivel național, eliberate de către ANC.
 • 21 de femei şi-au inițiat propria afacere, contribuind la crearea de noi locuri de muncă.
 • Crearea rețelei virtuale a femeilor de carieră a reprezentat o intervenție inovatoare, menită să potențeze beneficiile activităților de formare, să sprijine femeile să își aplice în practică abilitățile și competențele dobândite, prin schimburi de experiență, parteneriat și colaborare cu alte femei, inclusiv în scopul sporirii șanselor și accesului pe piața muncii, promovarea în carieră sau lansarea propriei activități independente.

Peste 1000 de femei au devenit membre ale rețelei virtuale şi au beneficiat astfel de avantajele sintetizate mai sus.

 • Peste 230 de femei au beneficiat de servicii de asistență/ consultanță în domenii tehnice și de afaceri, informare și documentare privind noutăți de interes pentru membrele rețelei, oportunități de afaceri și de promovare în carieră, pentru creșterea șanselor lor de ocupare.
 • Campaniile desfășurate în cadrul proiectului au avut ca obiectiv fundamental creșterea gradului de conştientizare a grupului țintă, actorilor relevanți și a societății în ansamblu asupra principiului egalității de șanse și de gen, dar și diseminarea sistematică a informațiilor privind obiectivele, activitățile, rezultatele și impactul proiectului, pentru a contribui la conștientizarea de către grupul țintă a rolului îmbunătățirii competențelor profesionale pentru asigurarea accesului egal pe piața muncii, posibilităților sporite de promovare în carieră sau dezvoltare antreprenorială.

Au fost organizate 8 evenimente cu tematică legată de egalitatea de șanse și de gen, precum și de dezvoltare durabilă, inovare și TI&C. Toate aceste teme au fost dezbătute în contextul importanței antreprenoriatului și al sprijinului UE și al celui guvernamental în aceste domenii.

 

Toți indicatorii planificați au fost atinși, majoritatea chiar depășiți, astfel că proiectul și-a îndeplinit cu prisosinţă obiectivele. Continuarea unora dintre activități şi după încheierea proiectului va asigura sustenabilitatea beneficiilor obţinute de către femei și va stimula în continuare dezvoltarea profesională și antreprenorială a femeilor din România.

 

Partenerii proiectului sunt încântaţi că au reuşit, conjugându-şi competenţele şi eforturile să contribuie în mod concret şi benefic la dezvoltarea culturii antreprenoriale, a capacităților manageriale și spiritului inovativ ale femeilor din regiunile București-Ilfov, Sud, Sud-Est și Sud-Vest.

 

 

Pentru detalii suplimentare, persoana de contact:

Lidia Stoichici,

Expert comunicare si informare

Email: stoichici_lidia@yahoo.co.uk

Telefon: 0722 250 365

ISO 9001

Sponsori:

SEAF USAID FMO Romanian-American Foundation Image Map