Accesare si consultare fonduri europene, cursuri manager de proiect, formatori

Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România

 • Comunicat de presa

  13 februarie 2018 O ȘANSĂ PENTRU AFACEREA TA S.C. IPA S.A. – Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de […]

  Continuarea →
 • Comunicat de presa

  5 septembrie 2017 PORNIM LA DRUM ÎMPREUNĂ   Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România […]

  Continuarea →
Vezi toate stirile

Noi finantari de la Bugetul de Stat, prin Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism

Incepand cu 10.03 2014, s-au lansat:

- Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri,

- Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii.

Din aprilie se va lansa si Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

 

Primul program dispune de un buget de 21 de milioane de lei si se adreseaza antreprenorilor cu varsta pana in 35 de ani care pot obtine o finantare nerambursabila ce poate acoperi 50% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, dar nu mai mult de 10.000 de euro.

Fondul National de Garantare al Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii va garanta pentru aceste credite contractate cu pana la cel mult 80% din valoarea solicitata, in limita sumei de 80.000 euro, echivalentul in lei.

Beneficiarii programului vor fi scutiti de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori pentru veniturile aferente a cel mult patru salariati, angajati pe perioada nedeterminata.

Conform procedurii, aplicatia va fi deschisa pentru inscrieri intre 10 martie 2014,  ora 10.00 pana la epuizarea bugetului.
Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii reprezinta acordarea unui sprijin financiar nerambursabil de maxim 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar care nu poate depasi suma de 41.500 lei/beneficiar.

Bugetul programului pentru anul 2014 este de 500.000 lei.

Conform procedurii, aplicatia va fi deschisa pentru inscrieri intre 10 martie 2014,  ora 10.00 si 16 martie 2014, ora 20.00.

De asemenea, in data de 17 martie va demara Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START, iar in aprilie se va lansa

 

Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata. Se vor finanta activitati de COMERT- en detail si en gros – dar si:

alte forme invatamant cod CAEN 8559

– activitati fotografice cod 7420

– activitati de traducere cod 7430

– activitati de editare carti – cod 5811

– alimentatie(catering) – cod 5621

– restaurante – cod 5610

– baruri – cod 5630

– activitati veterinare – 7500

– activitati ale agentiilor turistice – 7911

– activitati ale tur-operatorilor 7912

– activitati de asitenta medicala generala/specializata – 8621/8622

– asistenta stomatologica – 7623

– activitati ale bazelor sportive – 9311

– activitati ale cluburilor sportive – 9312

– centre de fitness- 9313

– reparatii – grupa 95

 

–          Beneficiari eligibili- întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004

 • sunt înregistraţi conform Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011
 • sunt societăţi comerciale/societăţi cooperative, care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, activităţi prevăzute în anexa nr. 1
 • au cel puţin 1 an calendaristic (cu condiţia cumulativă a existenţei unui an fiscal complet, 1 ian. – 31 dec.,  pentru care se va prezenta bilanţ contabil) de la înfiinţare la data completării on-line a planului de investiţii  şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat cu cel putin 3 luni anterior datei completării on-line a planului de investiţii
 • au obţinut profit din exploatare, în exerciţiul financiar precedent depunerii cererii de finanţare
 • au capital social integral privat;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;
  • au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250, în anul fiscal anterior;
  • au sediul social, sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
  • nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii;
  • nu sunt în dificultate,
  • au obţinut cel puţin 50 puncte în urma completării on-line a planului de investiţii
  • nu au fost respinşi la finanţare în ultimii 5 ani în cadrul programelor naţionale derulate de Departament pe motive de fraudare a procedurii

–          Nu pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare) în valoare totală de 200.000 euro, echivalentul în lei (conform Declaraţiei pe propria răspundere privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis – anexa nr. 4 Secţiunea A la prezenta procedură).

beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum: 80% pentru microîntreprinderi, 70% pentru întreprinderi mici şi 60% pentru întreprinderi mijlocii  din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate în anexa nr. 2 la prezenta procedură. Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 80.000 lei pentru fiecare beneficiar.

AFN se acordă pentru următoarele categorii de activităţi/cheltuieli eligibile:

a)achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea proiectului cu componentă nerambursabilă cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.)

b) achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;

c)  achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;

d) achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;

e) achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale;

f) achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;

g) investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

h) achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;

i) achiziţionarea de mijloace de transport marfă (autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare) sau microbus transport persoane, în legătură directă cu activităţile codului CAEN pe care se accesează Programul;

j) certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calităţii);SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de  mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor) ; OHSAS 18001: 2007(sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupationale), simplu sau integrat;

k) realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN;

l) achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

m) promovarea on-line a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, pe suport hârtie şi pe suport electronic;

n) participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;

o) consultanţă pentru obţinerea finanţării în cadrul prezentului program.

(2) Pentru activităţile de implementare şi certificare a sistemelor de management, în vederea implementării şi certificării  sistemelor de management se finanţează  următoarele categorii de servicii:

a)  cursuri de instruire pentru personalul implicat în activităţi legate de calitate/mediu/sănătatea şi securitatea ocupaţională/siguranţa alimentelor (auditor intern);

b)  consultanţă privind întocmirea documentaţiei de implementare a sistemelor de management;

c) certificarea sistemului de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii   ocupaţionale/siguranţei alimentelor, simplu sau integrat.

Activităţile de consultanţă prevăzute la pct. 4.2, alin. 1, lit. o) şi pct. 4.2, alin. (2), lit. b) nu pot depăşi cumulat 5% din valoarea eligibilă/decontată a proiectului, mai puţin consultanţa.

(3) Prin acest Program nu se finanţează activităţile de re-certificare a sistemelor de management; se finanţează numai extinderea certificării unui sistem de management la un sistem integrat.

(4) Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv.

(5) Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70, conform certificatului constator emis de Registrul Comerţului.

(6) Furnizorii de servicii de certificare eligibili în cadrul Programului pot fi numai organisme de certificare acreditate, în domeniul pentru care agentul economic beneficiar le solicită serviciile.

(7) Bunurile achiziţionate în cadrul programului pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar. În cazul mijloacelor fixe, acestea  trebuie să aibă fără TVA, o valoare mai mare sau egală cu 2.500 lei, conform Hotărârii Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe. Nu se permite achiziţionarea bunurilor care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

(8) Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.

(9)   Achiziţionarea în condiţii de piaţă.

 

 

 

10.03.2014

ISO 9001

Sponsori:

SEAF USAID FMO Romanian-American Foundation Image Map